Uplatňování nároků na náhradu škody a regresů v ČR a zahraničí

Vážení obchodní partneři,

naše společnost CAV s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, je smluvním partnerem bank a pojišťoven, se kterými spolupracuje zejména v oblasti zajišťování a kapitalizace pohledávek, provádění dražeb a zajišťování refundace náhrady škody od odpovědných subjektů v rámci Evropy.

Právě poslední jmenovanou činnost nabízíme, jako službu, i Vaší společnosti. Při likvidaci pojistných událostí, kde škodícím účastníkem je cizinec, pojištěný u zahraniční pojišťovny, uplatníme za Vás nárok na náhradu jím způsobené škody.

Pojišťovnám, ale i dalším subjektům, které jsou na straně věřitele, poskytujeme služby spojené s uplatněním nároku na náhradu škody bezplatně. Náklady jdou vždy k tíži subjektu, který je na straně dlužníka.

Pojišťovnám, které nemají své obchodní partnery na území České republiky, nabízíme své služby, jako takzvaný škodní zástupce, při projednávání škodních událostí způsobených provozem motorového vozidla na území České republiky.

Klientům pojišťoven, které se v pojistných smlouvách zavázaly uhradit i náklady na převoz zraněných osob, nabízíme převoz z místa nehody, či místa poskytnutí první pomoci do místa bydliště prostřednictvím letecké záchranné služby DELTA. Pro klienty pojišťoven, se kterými má naše společnost CAV uzavřenou smlouvu v oblasti vymáhání pohledávek nebo uplatňování nároků na náhradu škody, poskytuje společnost DELTA slevu.

Bližší informace o naší společnosti a možnostech nás kontaktovat najdete na webových stránkách www.cav.cz. Nabídky možností, včetně ceníku poskytovaných služeb společností DELTA naleznete na stránkách www.dsa.cz.

Dokumentace potřebná pro jednání firmy CAV s.r.o. směřující k zajištění náhrady škody:

  • Právní titul nároku na náhradu škody (např. relace policie o dopravní nehodě)
  • Identifikační údaje o škůdci a poškozeném
  • objektivní výpočet výše škody (znalecký posudek, výpočet likvidátora pojišťovny)
  • č. účtu, na který má být náhrada škody poukázána
  • kontaktní telefonní čísla a e-mailové adresy pro urychlení styku mezi zmocnitelem a zmocněncem

Potřebnou dokumentaci zašlete společně s vyplněnou a s ověřeným podpisem podepsanou plnou mocí na adresu naší firmy.

Viktor Částka